Hvem er Midgård?

Midgård er Bredagerskolens mellemtrin. I denne afdeling går eleverne fra 3. – 6. årgang. Midgård har lokaler omkring to store fællesrum ved siden af hinanden – gult fællesrum er 3. – 4. årgang, grønt fællesrum er 5. – 6. årgang.

 

På Midgård er alle årgange inddelt i hold – typisk tre hold. Til hver årgang er der knyttet et fast lærerteam og hver elev har en kontaktlærer.

 

Alle hold arbejder på tværs i f.eks. udvalgte fag på årsbasis, i udvalgte fag i perioder, i alternative uger, på fagdage og på dage eller i perioder hvor teamet ellers ser faglig og/eller social mening i at blande årgangens elever. Det giver muligheder for at danne nye relationer og afprøve sig selv i nye faglige og sociale sammenhænge. Indimellem arbejder vi også på tværs af årgangene i Midgård.

 

Bredagerskolens værdier - tryghed, succes og fællesskab – er grundlæggende for vores måde at arbejde på. Årgangenes lærerteam har hele tiden øje for, at alle børn på årgangen indgår i velfungerende læringsfællesskaber, hvor de oplever succes, tryghed, trives og udvikler sig fagligt og socialt. Et af midlerne til at bidrage til at alle børn indgår i velfungerende læringsfællesskaber er muligheden for at enkelte eller flere elever kan skifte hold i løbet af skoleåret. Der er altid fokus på såvel den enkelte som de overordnede gruppedynamikker. Det er således målet at styrke den enkeltes betingelser for en god skolegang såvel som at styrke læringsfællesskabet.  

For at skabe tryghed omkring ændringer i skoledagen, f.eks. når skemaet laves om eller når der laves om på holdsammensætningen prioriteres et højt informationsniveau både til eleverne og forældrene.

Tekst

Fagdage

I Midgård har vi ti årlige fagdage. Her er særlig god mulighed for at fordybe sig eller tage på udflugt. Vi har ligeledes fire alternative uger, hvor der arbejdes i dybden med forskellige emner og fokusområder; f.eks. har vi trivselsuger, Hjemstavnsugen, skolefest-uge og meget andet.

Traditioner og særlige tiltag

Som noget særligt har Bredagerskolen prioriteret at 5. årgang har svømning i ½ år og at 6. årgang har tre ugentlige lektioners undervisning i Madkundskab.

Desuden er vores 4. årgang på en årlig lejrtur til Vingsted Historiske Værksted.

 

Tekst

Bredagerskolen som helhed har mange traditioner – f.eks. har vi stærk tradition for at gøre meget ud af udklædning og optog på Fastelavnsmandag, opbygge en lærerig og spændende skolefest-uge, deltage på Spotlight-festival osv.

Trivsel, sjov og fællesskab er vigtig i Midgård

Fra Asgård til Midgård

Før skolens elever kommer til Midgård har de været i vores indskoling, Asgård. Vi gør meget ud af at sikre, at overgangen mellem afdelingerne bliver en tryg og god oplevelse for elever og forældre. Lærerne fra hver afdeling holder overleveringsmøder for at sikre at god viden viderebringes og for at skabe kontinuitet. Ift. børnene gør vi det bl.a. ved at arrangere forskellige besøg på såvel Asgård og Midgård med morgenmad, leg, rundvisning og hygge.

 

En god start på dagen

Hver morgen starter med morgensamling i fællesrummet hvor en lærer fortæller lidt om dagsaktuelle emner, og vi sammen synger et par sange og får dagen sat rigtig godt i gang. Efterfølgende snakker vi holdvist om dagens program, så der skabes overblik og tryghed.

 

Bevægelse og leg

Bevægelse indgår som en naturlig del af den daglige undervisning. Hver dag, året rundt er eleverne udendørs i frikvartererne, hvor de får frisk luft, får sig rørt og får samlet ny energi. Der er et stort udendørs legeområde med forskellige boldbaner, legestativer, gynger og hyggekroge lige uden for døren, som Midgårds elever bruger flittigt.

 

Et rart sted at være

Fællesskabet på tværs af årgangene vægtes også højt i Midgård. Udover fælles morgensang i fællesrummene, har vi en aktiv legepatrulje, der ugentligt er med til at sætte gang i legene for de andre elever i Midgård.

 

Midgård er mere end en skole, det er også et sted man opholder sig og har det rart sammen. For at sikre dette har Midgård fælles retningslinjer for hvordan vi er sammen såvel inde som ude og for brug af mobil og IT-udstyr, ligesom vi har klare forventninger til at eleverne har et ordentligt sprogbrug over for alle. Alt sammen for at bidrage til at alle kan være trygge og trives i fællesskabet.

IT

IT er en stor del af den daglige undervisning og inddrages for at udvide mulighederne for at tilrettelægge gode læringsmiljøer og understøtte forskellige typer af læring – bl.a. arbejdes der ofte via læringsplatformen Min Uddannelse. Samtidig er midlet også målet i sig selv – at dygtiggøre eleverne til at benytte IT i forskellige sammenhænge. Vi har elektroniske tavler i alle holds lokaler. Det er en forventning at de elever der har mulighed for det, medbringer egen tablet (3-4. årgang) eller bærbar computer (5-6. årgang).